Výklad karet - SandraObchodní podmínky

- - - - -


copyright © 2007- 2024
Websluzby.eu

Věštění - Čínské orákulum (I-ŤING)

  I-Ťing je nejen jedním z nejstarších a nepružnějších způsobů věštění, ale zároveň je i tím nejzajímavějším. I dnes, stejně jako před 3000 lety, zůstává pro ty, kdo dokáží dešifrovat jeho skrytá poselství, stálým zdrojem inspirace. I-ťing je jednou z nejstarších a nejuznávanějších věšteckých knih na světě. Tento druh věštění se liší od jiných ,,orákulí,, - nenahlíží totiž minulost, přítomnost a budoucnost jako dané, ale vidí čas a osud jako dynamické a plynoucí.

  Rady, které tento druh výkladu tedy dává, se proto týkají především budoucích možností. Základem práce s orákulem I-ťing je sestrojení jednoho z 64 možných hexagramů - soustavy šesti čar, který prý, jsou-li správně pochopeny a vyloženy, vysvětlují přírodní děje i lidskou existenci. Každý hexagram se skládá ze dvou třířádkových symbolů, které se nazývají trigramy. Každý trigram tvoří kombinace tří plných a přerušovaných čar. Je osm různých trigramů a všechny jejich možné vzájemné kombinace, dávají dohromady 64 hexagramů.


Čínské orákulum (I-ŤING) - jak na to

  - Jedním ze způsobů jak se dozvědět radu od I-ťing, je využití 50 sušených stonků řebříčku obecného. Jeden stonek se odloží stranou a při vytváření hexagramu se nepoužívá. Zbylých 49 stonků se rozdělí na dvě hromádky.


Za 1 - Jeden stonek z hromádky po pravé ruce zasuneme mezi malíček a prsteníček levé ruky.

Za 2 - Stonky z levé hromádky odebíráme po čtyřech, až budou nanejvýš čtyři. Zbylé stonky zasuneme mezi prsteníček a prostředníček levé ruky.

Za 3 - Také stonky z pravé hromádky odebíráme po čtyřech, až budou nanejvýš čtyři. Zbylé stonky zasuneme mezi prostředníček a ukazováček levé ruky. Počet stonků držených mezi prsty je nyní buď 5 nebo 9. ( 1+1+3=5, nebo 1+3+1=5, nebo 1+2+2=5, nebo 1+4+4=9).

Za 4 - Odložíme tyto stonky stranou a se zbývající 40 nebo 44 stonky celý postup opakujeme. Na konci bude počet stonků mezi prsty buď 4, nebo 8. ( 1+1+2=4, nebo 1+2+1=4, nebo 1+4+3=8, nebo 1+3+4=8)

Za 5 - Znovu je odložíme stranou a se zbývajícími stonky postup opakujeme. Počet stonků v levé ruce, bude opět 4 nebo 8. Takto Vám vzniknou tři hromádky: první bude obsahovat 5 nebo 9 stonků, druhá a třetí 4 nebo 8 stonků. Existuje osm možných kombinací těchto tří množství. Jejich výsledkem jsou jinové nebo jangové čáry:

Čínské orákulum (I-ŤING)

Takto získanou jedinou čáru zakreslíme jako na spodní stranu hexagramu a celý postup zopakujeme ještě pětkrát, přičemž čáry dokreslujeme jednu po druhé odzdola nahoru.

64 Hexagramů a jejich přehled. Každý symbol je doplněn zjednodušeným výkladem, vystihujícím podstatu významu hexagramu. Podrobnější vysvětlení najdete v úplném překladu I-ťing. I když se zdá, že některé hexagramy mají shodné názvy, jejich naprosto odlišný význam se projeví ve výslovnosti.


 1. ČCHIEN - Tvořivost - Budeš-li své síly správně využívat, dostaví se úspěch: vyvaruj se však domýšlivosti.
 2. KCHUN - Přístupnost - Přizpůsobivost a ženská poddajnost ve spojení s vytrvalostí ti přinesou štěstí.
 3. ČUN - Počáteční obtíže - Začíná se vyvíjet nová situace, nesnaž se ji vyřešit za každou cenu a jednej opatrně.
 4. MENG - Mládí - Jsi nezkušený a k pochopení potřebuješ pomoc učitele. Buď uctivý a pozorný.
 5. SÜ - Očekávání - V nepříznivých podmínkách vyplň čas čekání na příležitost pozitivně. Zachovej klid, avšak buď připraven jednat.
 6. SUNG - Konflikt - Vnitřní či vnější neshody je možno řešit pouze kompromisem či pomocí z venčí.
 7. Š´IH - Armáda -Nahromaděná síla potřebuje silného vůdce, který si udrží respekt a dokáže vojáky (sílu) kontrolovat.
 8. PI - Soudržnost - Věrné partnerství a spolupráce, založené vzájemné důvěře a oddanosti, povedou k úspěchu.
 9. SIAO-ČCHU - Překážky - Velké plány mohou zhatit maličkosti, bude nutno uchýlit se ke kompromisu či přehodnocení plánů.
 10. LÜ - Kroky - Buď ve svých činech uvážlivý a při svém jednání přihlížej k povaze a vnitřní hodnotě jak své, tak jiných lidí.
 11. TCHAI - Mír- Síla podepřená poddajností vytváří harmonii v osobních vztazích a vnějších okolnostech.
 12. PCHI - Disharmonie - Dojde-li k roztržce mezi tvořivým a poddajným, dochází k nesouladu a pocitu hořkosti.
 13. TCHUNG-ŽEN - Společenství lidí - Svazky ke skupině se posílí spoluprací, tolerancí k odlišnostem a otevřeností.
 14. TA-JOU - Velký majetek - Materiální bohatství a sláva se neobejdou bez pokory, správného chování a vznešených zásad.
 15. Č´CHIEN - Skromnost - Úspěch v podmínkách bohatství a vážného společenského postavení je skromnost v zásadách i vystupování. Je to největší ctnost.
 16. JÜ - Nadšení - Období energie a tvořivosti, vhodné pro začátek nových projektů a uvedení svých věcí do pořádku.
 17. SUEJ - Přizpůsobení či následování - Vyhovění přání ostatních či plynutí po proudu povede ke spokojenosti a úspoře energie.
 18. KU - Náprava - Po zkáze a úpadku přichází období budování a nápravy škod, je to věčný přírodní cyklus.
 19. LIN - Chování - Náležité chování mezi nadřízenou a podřízenou osobou přináší úspěch oběma stranám.
 20. KUAN - Úvaha - Po dokončeném úkolu se zamysli nad svými záležitostmi, mnohé si ujasníš a pochopíš.
 21. Š´CHUO - Prokousávání - Je třeba se ,,prokousat,, počátečními obtížemi či je překonat rázným a spravedlivým činem.
 22. PI - Půvab - Půvab a krása přitahují a jsou užitečné, ale nezapomínej na hlubší hodnoty.
 23. PO - Roztržka - Silnému hrozí, že jej přemůže rozklad a chaos, uchovej si důstojnost nesobeckým chováním.
 24. FU - Bod obratu - Po období nezdaru se tvé vyhlídky začínají zlepšovat, takový je věčný koloběh Tao (cesty).
 25. WU-WANG - Nevinnost - Nevinná prostota a dobrota myšlení ve spojení s vytrvalostí přinesou velký zdar.
 26. TA-ČCHU - Skrytá energie - Zásoby duchovní a materiální energie jsou zmrazeny a čekají na uvolnění.
 27. I - Potrava - Při hledání duševní a tělesné potravy nezapomeň rozlišovat mezi zdravým a nečistým.
 28. TA-KUO - Přehánění - Navzdory tvé síle je pro tebe přemíra v jakémkoliv směru nebezpečná. Moudrý člověk se vyhýbá přehánění.
 29. KCHAN - Hluboký - Znásobená (a prohloubená) krize, týkající se vnější situace či duševního stavu. Nebezpečí však také posílí tvé odhodlání.
 30. LI - Oheň - Oddaný a nadšený člověk musí držet svou energii na uzdě, přemíra energie může také ničit.
 31. SIEN - Povzbuzení - Tichá a vytrvalá síla povzbuzuje slabé a přináší pokoj a radost.
 32. CHENG - Trvání - Svazek aktivní řídící síly s jemnou pasivní silou projeví svou trvalost.
 33. TUN - Ústup - V pravou chvíli vycouvej ze situace, která by ti mohla uškodit, a tak zachováš svou sílu.
 34. TA-ČUANG - Síla - Osobní energie a moc se zvyšuje, vyvaruj se však přehánění a zneužití síly.
 35. ŤIN - Pokrok - Spravedlivého vládce a poslušného samostatného služebníka očekává pokrok a prosperita.
 36. MING-I - Zatmění světla - V temných dobách se moudrý člověk navenek podrobí a skryje své vnitřní světlo a zásady.
 37. ŤIA-ŽEN - Rodina - Každý člen rodiny má svou nezastupitelnou roli, a tak je zachován pořádek v domě i společnosti.
 38. KCHUEI - Opozice - Ochromení následkem rozporu v myšlení a činech, může však dojít k pokroku v méně závažných záležitostech.
 39. ČCHIEN - Překážka - Před tebou jsou překážky, zastav se a překonej je tak, že spojíš své síly s ostatními.
 40. SIE - Osvobození - Problémy se vyřeší a napětí a starosti se rozplynou. Život se vrací do normálních kolejí a přináší štěstí a úspěch.
 41. SUN - Zmenšení - Co jeden ztratí, druhý získá, avšak přizpůsobení se životním zvratům zvyšuje vnitřní sílu.
 42. I - Zvětšení - Sebeobětování a pomoc silnějších ti přinese úspěch a růst.
 43. KUAJ - Odhodlání - Po období napětí, se uvolní nahromaděná energie a tvá situace se zlepší.
 44. KOU -Pokušení - I velká síla se dá oklamat zdánlivou slabostí, mužský princip je sváděn ženským.
 45. CUEJ - Shromažďování - Skupinám i rodinám se daří lépe, když jejich členové jednají ve shodě, vedeni dobrým vůdcem.
 46. ŠENG - Pronikání nahoru - K dosažení úspěchu a vlivu je zapotřebí silné vůle a přizpůsobivosti.
 47. KCHUN - Utlačování - I nepříznivé období se dá překonat, neztratíš-li veselou mysl a odvahu.
 48. ŤING - Studna - Studna symbolizuje hloubku citů a duševní a tělesné potravy, obojí je pro tebe nezbytné.
 49. KE - Převrat - Jakékoliv společenské či politické nebo osobní změny prováděj pouze v případě krajní nouze.
 50. TING - Kotlík - Praktické hodnoty (kotlík na vaření) budou sloužit vyšším principům (tělesné i duševní potravě).
 51. ČEN - Otřes - Nenadálá otřesná událost vzbudí strach, avšak moudrý člověk zachová klid.
 52. KEN - Udržení klidu - Prostřednictvím meditace a distancování se od problémů druhých bude dosaženo naprostého klidu.
 53. ŤIEN - Vývoj - Všechen pokrok se ubírá pevně určenými cestami, řiď se zvyky, ne těmi kdo je narušují.
 54. KUEJ-MEJ - Nevěsta - Neformální vztahy, například mezi ženatým mužem a jeho milenkou, vyžadují respekt.
 55. FENG - Hojnost - Dospěl j si k nejvyššímu bodu svého snažení, jeho čas trvá avšak jen krátce.
 56. LÜ - Poutník - Poutník musí být opatrný a úslužný, zároveň musí dbát na to, aby neztratil svou vnitřní důstojnost.
 57. SUN - Pronikající - Jako lehký vánek, který vytrvale proniká dovnitř, může i jemné působení přivodit trvalé změny.
 58. TUEJ - Radostný - Období úspěchu a prosperity, příznivé pro začátek nových podniků.
 59. CHUAN - Rozptýlení - Až se zbavíš zatvrzelého sobectví či až bude rozptýleno laskavostí, dosáhneš celistvosti.
 60. ŤIE - Omezení - Je prozíravé stanovit si své hranice, přílišné omezování však může uškodit.
 61. ČUNG-FU - Vnitřní pravda - Vychází-li žák i učitel z toho, co je správné, bude možno dosáhnout velkých věcí.
 62. SIAO-KUO - Převaha malého - Nežádej příliš mnoho, abys nebyl zklamán. Budeš-li si vědom své síly, můžeš dosáhnout malých úspěchů.
 63. ČCHI-ŤI - Završení - Bylo dosaženo úspěchu a harmonie, v životě však není nic jistého.
 64. WEI-ŤI - Před završením - Čas přechodu dosud neskončil, buď na své cestě ostražitý a dosáhneš svého cíle.


kartářka Sandra

Výklad karet - Sandra

Zobrazit detail: Chytrá Lola - Ubrousky do sušičky (80ks)

Chytrá Lola - Ubrousky do sušičky (80ks)

za

144 Kč
Tarot zdarma


Výklad karet - SandraWebZdarma.cz